زیپر جز تجهیزات پسیو شبکه های فیبر نوری می باشد. از زیپر برای روکش کشیدن بر روی کابلهایی که خطر اشتعال دارند و در محیطهای گرم مورد استفاده قرار می گیرند استفاده می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.