کابل فیبر نوری Indoor مناسب محیط های داخلی طراحی شده و دارای ساختارهای متفاوتی می باشد. این کابل ها در دو نوع مالتی مود و سینگل مود ارائه میشوند. این کابل ها در مقایسه با کابل های فیبر بیرونی دما و فشارهای مکانیکی کمتری را برروی ژاکت خود می توانند تحمل کنند. از کابلهای Indoor در شبکه FTTH نیز میتوان استفاده نمود که محیط امن تری در برابر جویدگی و آسیب دیدگی کابل می باشد.