برای خنک نگه داشتن و تهویه صحیح اجزای داخلی رک از تعدادی فن که معمولاً در سقف و کف رک قرار دارند استفاده می شود. هنگامیکه دستگاههای زیادی در داخل رک باشند و فضای زیادی را اشغال کنند شما می توانید برای جریان بیشتر هوا ماژول فن را اضافه کنید.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.