کاتر دستگاه فیوژن جهت برش تار فیبر و اسپیلایزینگ آن مورد استفاده قرار می گیرد. کاتر با خراش دادن سطح و اعمال تنش تار را قطع کرده تا شیشه به صورت صاف در امتداد خطوط استرس ناشی از خراش شکسته شود. کاتر دستگاه فیوژن دقیقا عمود بر طول فیبر عملیات برش را انجام می دهد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.