شینه ارت IGB سیگنال های ناخواسته موجود در فضا با فرکانس بالا را کاهش می دهد. شینه ارت IGB جز متعلقات رک های ایستاده می باشد.قطر رسانا نباید کوچکتر مساوی 6AWG باشد .

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.