در هنگام کابل کشی بدلیل اینکه تعداد کابلها زیاد می شوند ما از برچسب شماره گذاری تسا استفاده می کنیم تا فرایند مسیر یابی کابلها، پیگتیل ها، پچکوردها و … با دقت بهتری انجام پذیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.