کابل کانالی خشک فیبرنوری OCUC در ساختار خشک ( بدون ژله) می باشد. از کابل کانالی خشک فیبرنوری OCUC در زیرساخت شبکه های مبتنی بر فیبر نوری استفاده می شود. برای حفاظت از Optical Conduit Unfilled Cable در برابر نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.