دستگاه Attenuator بر روی لیزری که دستگاه پرتاب (شوت) می کند یک افتی می گذارد تا مشخص شود کجا تحمل این لیزر کم می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.