نوعی قلم تولید کننده لیزر در طول موج محدود مرئی است که ارسال نور در طول محدود را انجام می دهد. محدوده مرئی طول موج نور بین 380 تا 750 نانو متر می باشد و طول موجهای بین این محدود را انسان می تواند با چشم غیر مسلح ببیند. موارد استفاده این قلمهای نوری یکی برای شناسایی دسته ای از تارهای فیبر نوری است که Coating یکی دارند و دومی برای مشخص کردن میکروبندینگ ها ، میکرو استرس ها و میکروترک ها می باشند.