فوتک نوعی ابزار بمنظور رفع گرد و غبار مقطه ای از روی تجهیزات تار فیبر نوری می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.