Fiber Lock بدلیل اینکه افت بالای حدودا 1.5db دارند در ارتباط های موقت و یا رفع خرابی های موقت از انها استفاده می شود. Fiber Lock گپ ایجاد شده بین دو فیبر نوری( بیشتر اوقات پارگی) را جبران می کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.