آیدنتی فایر/ ترافیک سنج فیبرنوری ابزاری است که حضور سیگنال ها در فیبرهای نوری را شناسایی می کند. در قسمت هایی که خمش کم است این دستگاه می تواند با استفاده از نور، ترافیک شبکه و حضور سیگنال های CW را تشخیص دهد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.