اسپلایس باکس فیبرنوری جعبه ای است که در آن تار فیبر نوری شروع یا پایان می یابد. اجزای اصلی یک جعبه اسپلایس، کاست اسپلایس است که فیبر نوری را جمع آوری می کند و پنل جلویی که دارای اتصال های مختلف برای انتقال سیگنال ها از طریق کابل های فیبر نوری می باشد.

انواع اسپلایس باکس های فیبر نوری شامل پچپنل رک مونت فیبر، پنل پچپنل فیبر، باکس های دیواری فیبر نوری و مفصل های فیبر می باشند.