شینه ارت قطعه ای مسی است که در رک قرار می گیرد بطوریکه سیم های ارت دستگاههای پسیو و اکتیو توسط سیم ارت خود به آن متصل می شوند. شینه ارت یک مرجع هم پتانسیل را برای اتاق تجهیزات ایجاد می کند و سیگنال های ناخواسته موجود در فضا با فرکانس بالا را کاهش می دهد. قطر رسانا نباید کوچکتر مساوی 6AWG باشد .

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.