وارنیش/تیوب حرارتی برای مراقبت از فیبرهای نوری مورد استفاده قرار می گیرد. این وارنیش ها تیوبهایی هستند که پس از حرارت دادن تغییر سایز می دهند. وارنیش/تیوب حرارتی در ابعاد و رنگهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.