لوله خرطومی از ملزومات کابل کشی می باشد. لوله خرطومی از سیمها و کابلها در محیطهای بیرونی و در داخل دیوار محافظت می کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.