نوار اخطار نواری به رنگ زرد رنگ است که هنگام انجام پروژه های زیرساخت مورد استفاده قرار می گیرد تا از ورود افراد غیر مرتبط جلوگیری کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.