پرس کریمپ فلزی بمنظور قفل نمودن کانکتور فایبر لاک فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد. پرس کریمپ فلزی را می توان با پیچ و مهره به یک جا متصل کرد تا ثابت بماند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.