کیستون جک (Keystone Jack) قابی است که به فیس پلیت متصل می شود و وظیفه حمل کیستون و فیکس کردن آن را بر روی فیس پلیت بر عهده دارد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.