درپوش / مسدود کننده فضای خالی بین تجهیزات داخلی رک از قبیل سویچ ، پچپنل و … را می پوشاند و ظاهر تمیز و حرفه ای را ارائه می دهد. مسدود کنند ها حتی به دمای داخلی رک نیز کمک می کنند و باعث می شوند هوای ازاد شده فن ها به طور مستمر بین تجهیزات دخلی گردش داشته باشد. اندازه این در پوشها 2/1 و 3/1 و 6/1 می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.