هنگامیکه تارهای فیبر نوری را دورن کاست ها جایگذاری می کنیم با استفاده از شانه فیبر نوری می توانیم آنها را مرتب کنیم. شانه های فیبر نوری نوعی قطعه فلزی یا پلاستیکی است که بنا به ظرفیت و طراحی کاست ها ساخته می شوند و محل اسپلایس تار فیبر که توسط کریمپ حرارتی محافظت می شود را درون خود جای می دهد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.