نگهدارنده کابل، کابلهای درون رک را ساماندهی میکند و به سمت پچپنل هدایت کرده و نظم را در ساختار پسیو شبکه در درون رک پیاده سازی میکند .نگهدارنده به شکلهای تونلی ، قلاب دار و داکتی در بازار موجود می باشد که شما بنا به نیاز خودتان می توانید آنها را سفارش دهید.در مدل قلاب دار نگهدارنده کابل اینگونه است که پایه های آن را به رک پیچ میکنیم تا در محل خود فیکس شود تا بتوانیم اندازه های کابل را براحتی بدست آوریم و برش درستی انجام دهیم.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.