قلم نوری ترامکو (Tramco)در راه اندازی لینک فیبر جدید یا عیب یابی یک شبکه موجود، سریع تر می توانید یک مشکل را پیدا کند و همچنین سریع تر می توانید آن را تعمیر کنید.قلم نوری ترامکو (Tramco) یک تست کننده تداخلی کابل است که الیاف را در بر می گیرد.

 

تیم پشتیبانی آریا ساسل 

 

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.