کابل بر فیبر نوری ابزاری است که ابتدا و پایان کابل فیبر نوری قطور را برش می دهد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.