متعلقات نصب شبکه فیبرنوری/ مس به تمامی تجهیزاتی گفته می شود که که در راه اندازی ، کابل کشی و … پسیو شبکه (اعم از شبکه مسی و شبکه فیبر نوری) مورد استفاده قرار می گیرد. متعلقات نصب شبکه فیبرنوری یا مس شامل کریمپ حرارتی ، لدر ، وارنیش ، رک ، داکت ، هلی گارد ، لوله فلکسی و … می شود.