زیپرکش برای کشیدن زیپ تعبیه شده روی زیپر مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.