دستورالعمل پلان‌های طراحی

دستورالعمل پلان‌های طراحی

دستورالعمل پلان‌های طراحی

در اجرای شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری نیاز به طرحDetail Design می‌باشد. هدف از طرح Detail Design برآورد هزینه‌های اجرایی، برآورد هزینه‌های خرید مواد اولیه و مقادیر کار می‌باشد؛ لذا در تهیه طرح Detail Design می‌بایست نسبت به ارائه مستندات و مشخصات واقعی طرح و همچنین عملیاتی‌شدن طرح توجه نمود.

در کلیات ارائه طرح می‌بایست نسبت به تهیه، اصلاح و نهایی‌سازی پروفیل طولی و عرضی مسیر اجرای شبکه فیبر نوری با دقت 500/1 یا 2000/1 (بنا به درخواست کارفرما) و باند عرضی حداقل 7.5 متر از هر طرف مسیر شبکه فیبر نوری، مشخص‌نمودن محل بنچ مارک‌ها (Benchmark)، حوضچه‌های مفصل و دریچه‌های دسترسی و متعاقب آن در جزئیات طرح متناسب با شرح جدول ذیل جهت اجرای پروژه‌های فیبر نوری بر روی نقشه‌‌ها و مسیر اجرایی اقدام گردد.

پلان‌های اجراي کابل‌کشی

تهيه نقشه‌های اجرایی به تفکيک نوع کابل‌کشی فیبرنوری در خارج از سایت (Outdoor) (به غير از کابل‌کشی فیبرنوری داخل سایت‌ها)

شامل نقشه AutoCAD با فرمت UTM می باشد که بيانگر موارد ذیل خواهد بود:

– تفکيک نوع بستر کابل فیبرنوری بر روی نقشه با لايه‌های مختلف (مسیرهای آسفالت، مسیر کانال‌های خاکی، مسیر کانال‌ها و منهول‌های موجود، مسیر سینی‌‌های کابل فیبر نوری موجود

– تفکيک و لایه‌گذاری بستر کابل فیبر نوری بر اساس کانال‌هایی که مي‌بايست ايجاد گردند

– عمق حفاری يا کانال در مقاطع مورد نياز

– مشخص‌کردن مسير کابل‌کشی فیبر نوری و دست‌پیچ‌های کابل فیبر نوری اضافه در طول مسیر کابل‌کشی فیبر نوری

– ارائه طرح نصب نقاط منهول‌های پیش‌ساخته و درجاساز

– ارائه طرح ساخت منهول‌های پیش‌ساخته و درجاساز

– ارائه طرح جانمايي مفصل‌های فيبر نوری

– مشخص‌کردن و ارائه طرح جهت تقاطع‌ها

– ارائه طرح محل‌های لوله‌گذاری

– ارائه طرح مشخصات فنی لوله مطابق با دستورالعمل قابل ارائه

– مشخص‌کردن ساير عوارض‌های هم‌مسیر با بستر کابل فیبرنوری

– ارائه نقشه ساخت ساپورت‌های ناودانی، درز انقباض و انبساط، انحرافات ناودانی‌ها (ورودی و خروجی از کانال‌های خاکی و منهول‌ها) و طرح انشعابات ناودانی‌ها

– ارائه نقشه ساخت تیرک شناسایی (شاخص) مطابق با دستورالعمل ارائه‌ شده

– ارائه طرح نقاط نصب تیرک‌های شناسایی مطابق با دستورالعمل ارائه شده

– ارائه طرح گرده‌ماهی کانال‌های خاکی در مقاطع مورد نیاز

تهيه پلان‌های اجرای کابل‌کشی فیبر نوری درون سایت (Indoor) به تفکيک هر دیتاسنتر یا مرکز کنترل شامل نقشه با فرمت AutoCAD ميباشد که بيانگر موارد ذیل خواهد بود:

– مشخص نمودن لوله و داکت به تفکيک لايه‌های مجزا

– چگونگی ورود کابل فیبر نوری به دیتا سنتر

– نمایش سه بعدی اتاق و تجهیزات مربوطه

– طراحی چگونگی اجرای کابل فیبر نوری در داخل دیتا سنتر یا مرکز کنترل با توجه به وجود کف، سقف، دیوار و . . .

– طرح نصب لدر و برآورد میزان لدر مورد نیاز

– طرح چگونگی نصب ODF و OCDF

– طرح چگونگی نصب پچپنل فیبر نوری

– محل نصب دست پیچ کابل فیبر نوری

– نقشه تابلو‌ها و مکان نصب پچپنل و سوئیچ

– نقشه مسير کابل تا محل ترمينيشن

مشخص نمودن محل جانمايي رک تجهيزات فیبر نوری

 

تیم پشتیبانی اریا ساسل