پنس جز ابزار ظریف کاری می باشد. از پنس معمولا برای جا به جایی فیبرهای نوری در کاست ها و … استفاده می کنند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.