تیغ کاتر دستگاه فیوژن در کاترهای فیوژن جهت برش و اسپیلایزینگ تار فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.