لایت پنل جهت ایجاد نور در فضای داخلی رک مورد استفاده قرار می گیرد. لایت پنل ها از نظر نوع جنس و اندازه دارای انواع مختلفی می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.