مفصل های فیبر نوری خاکی/کانالی تجهیزاتی هستند که از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. از شاخص هایی که در انتخاب مفصل ها باید در نظر گرفت می توان به تعداد ورودی کابل ها، تعداد کاست های که در آن جای می گیرد، تعداد گلویی‌ها … اشاره نمود. دو نوع انشعاب گیری برای این مفصل ها وجود دارد نخست بریدن کابل و دوم کمرگیری یا باز کردن از وسط. این مفصل بنا به نوع طراحی دارای انواع گسگتی و سیلینکی می باشد. گسگتی ها دارای آب بند واشری یا اورینگی می باشند ولی در سیلینکی ها با قیر طوری آب بندی می شوند که برای باز و بست دوباره مفصل باید از قیر استفاده شود که این نیاز به تبحر نصب کننده دارد. در مناطقی آب خیز و کانالهای آب خیز مفصل ها باید از نوع خشابی و پیچ و مهره ای استفاده شوند.