الکترود دستگاه فیوژن بر روی دستگاه های فیوژن نصب می شود. شما باید در نظر داشته باشید که در هنگام انتخاب الکترود دستگاه فیوژن به برند دستگاه فیوژن نیز توجه داشته باشید و الکترود متناسب دستگاه را تهیه کنید .الکترود دستگاه فیوژن سبب جوش دو فیبر نوری به یکدیگر می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.