راهکارها

راهکارها

در اجرای شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری نیاز به طرحDetail Design می‌باشد. هدف از طرح Detail Design برآورد هزینه‌های اجرایی، برآورد هزینه‌های خرید مواد اولیه و مقادیر کار می‌باشد؛ لذا در تهیه طرح Detail Design می‌بایست نسبت به ارائه مستندات و مشخصات واقعی طرح و همچنین عملیاتی‌شدن طرح توجه نمود.

 

تیم پشتیبانی اریا ساسل