استریپر 900micron برای استریپ کردن بسیاری از انواع بافر تنگ، بافر لوله های شل، تارهای پاره شده و دیگر انواع تارهای فیبر نوری استفاده می شود. تیغه برش در این ابزار طوری ساخته شده است که بتوان آن را جدا و تعویض کرد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.