کنترل پروژه

بخش کنترل پروژه
اين تيم شامل يک کارشناس و يک کاردان کنترل پروژه مي‌باشد. در اين بخش سياست‌ها، روش‌ها و برنامه‌هاي اجرایی، جزئي از دادههاي ورودي به سازمان محسوب مي‌شوند و امور مديريت و کنترل کاربرد صحيح و مناسب منابع و همچنين امکانات لازم براي اجراي فعاليتها به منظور دستيابي به اهداف پروژه بر‌عهده آنها مي‌باشد و براي داشتن امکانات لازم جهت کنترل نحوه پيشرفت فرآيندها و مقايسه بازده عملي سازمان با آنچه که برنامهريزي شده اطلاعات مناسبي از نحوه پيشرفت کارها جهت تعيين استراتژی سازمان به مديريت ارائه مي‌گردد. از وظايف اين بخش در شرکت آريا ساسل جم مي‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  •  تعيين محل اجراي پروژه
  •  تعيين حجم عملیات با همکاری مدير پروژه
  •  برآورد منابع مالي، نيروي انساني و تجهيزات لازم
  •  تهیه برنامه زمانبندي مقاطع مختلف اجراي کار
  •  تعيين گزينههاي مناسب و منطقي در اجرای پروژه
  •  مديريت پروژه با بهرهگيري از نتايج به‌دست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات
  •  ايجاد تغييرات و اصلاحات در برنامههاي تعيين شده در صورت لزوم
  •  اخذ گزارشات از نفرات درگير در پروژه
  •  ارائه گزارشات پيشرفت کار به کارفرما به همکاری بخش مستند‌سازی

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما