مستندسازی

بخش مستند سازی
اين تيم شامل دو کارشناس مستند‌سازی مي‌باشد که وظيفه تهيه مستندات مربوط به قبل و بعد از اجراي پروژه را دارند. اين تيم با هماهنگی بخش بررسی‌های فنی و نيز بخش آموزش اقدام به تهيه مستندات لازم جهت پيشبرد اهداف شرکت مي‌نمايد. از وظايف اين بخش در شرکت مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.

  •  تهيه فرمت‌های گزارش‌دهی بر اساس نيازهای کارفرما 
  •  تهيه گزارشات مورد نياز با بهترين کيفيت به‌صورت هفتگی و ماهانه
  •  تهيه ازبيلت و نقشه‌های مربوط به پروژه بر اساس اطلاعات بدست آمده از بازديد تيم اجرايي
  •  همکاری با بخش آموزش به منظور تهيه مستندات آموزشی
  •  همکاری با بخش فنی جهت تهيه اسناد فنی مورد نياز
  •  طبقه بندی اسناد و مدارک پروژه
  •  جمع‌آوری، دسته بندی و تنظيم مدارک مورد نياز مناقصات و به روزرسانی آنها

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما